Υπόθεση C-434/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 11ης Ιουλίου 2019 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ — Υπεύθυνη και ασφαλής διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων — Εθνικό πρόγραμμα — Υποχρέωση διαβιβάσεως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή)