Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ (2017/2064(INL))