Ψήφισμα (ΕΕ) 2018/1330 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VI — Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή