Mål T-732/16: Tribunalens dom av den 12 mars 2020 – Valencia Club de Fútbol mot kommissionen (Statligt stöd – Stöd som de spanska myndigheterna har beviljat vissa professionella fotbollsklubbar – Garanti – Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden – Fördel – Företag i svårigheter – Kriteriet om en privat investerare – Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter – Stödbelopp – Stödmottagare – Icke-diskrimineringsprincipen – Motiveringsskyldighet)