Uredba Komisije (EU) 2018/687 z dne 4. maja 2018 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acibenzolar-s-metil, benzovindiflupir, bifentrin, biksafen, klorantraniliprol, deltametrin, flonikamid, fluazifop-p, izofetamid, metrafenon, pendimetalin in teflubenzuron v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP)$