Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 44, 16 Φεβρουάριος 1983