ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3665/01 υποβολή: Didier Rod (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Η κατασκευήδροηλεκτρικού φράγματος στην Μπελίζ.