Mål C-160/90 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 december 2020 – Comune di Milano mot Europeiska kommissionen (Överklagande – Statligt stöd – Luftfartssektorn – Marktjänster på flygplatserna Milano-Linate (Italien) och Milano-Malpensa (Italien) – Det företag som driver dessa flygplatser har gett det helägda dotterbolaget som tillhandahåller dessa tjänster kapitaltillskott – Det företag som sköter driften är offentligägt – Beslut i vilket det fastställs att dessa åtgärder utgör olagligt statligt stöd som är oförenligt med den inre marknaden – Artikel 107.1 FEUF – Begreppen statliga medel, åtgärd som ska tillskrivas staten och ekonomisk fördel – Principen om en privat aktör – Kriteriet om en privat investerare – Bevisbörda – Komplicerade ekonomiska bedömningar – Domstolsprövningens omfattning – Missuppfattning av bevisningen)