Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1101/2003 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2003, για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2003 για πιστοποιητικά εισαγωγής χοιρείου κρέατος βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τη συμφωνία που συνήψε η Κοινότητα με τη Σλοβενία