Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.3140 — Cinven/Fitness First) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)