Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1634/2000 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000, τον καθορισμό των συντελεστών που εφαρμόζονται στα σιτηρά που εξάγονται με τη μορφή του «Scotch Whiskey» για την περίοδο 2000/01