Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟX αριθ. 44/2003, της 16ης Μαΐου 2003, για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ