Οδηγία 2001/52/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 95/31/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)