Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1973 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (EE) αριθ. 909/2013 περί καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών για το ηλεκτρονικό σύστημα απεικόνισης χαρτών και πληροφοριών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα (ECDIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας) σύμφωνα με την οδηγία 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου