Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 23ης Μαρτίου 2000 στην υπόθεση C-327/98: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας ("Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 93/15/ΕΟΚ")