Κοινοποίηση κοινής επιχείρησης (Υπόθεση COMP/E-3/37.732) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)