Υπόθεση C-25/00: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε η Commissione Tributaria Regionale di Venezia (τριακοστό πρώτο τμήμα) με διάταξη της 9ης Δεκεμβρίου 1999 στα πλαίσια της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου μεταξύ Ufficio delle Entrate di Venezia 2 και Hôtel Plaza SpA