Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2192/2001 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2001, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών