Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake terrorismebestrijding (COM(2001) 521 — C5-0452/2001 — 2001/0217(CNS))