Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma komission ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi terrorismin torjumisesta (KOM(2001) 521 — C5-0452/2001 — 2001/0217(CNS))