Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (COM(2001) 521 — C5-0452/2001 — 2001/0217(CNS))