Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Kommissionens forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme (KOM(2001) 521 — C5-0452/2001 — 2001/0217(CNS))