Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2431/2001 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου