Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.2770 — First Aqua Holding Ltd/Southern Water plc) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)