Υπόθεση C-36/02: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Bundesverwaltungsgericht, με διάταξη της 24ης Οκτωβρίου 2001 στην υπόθεση Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH κατά Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn