Komisijas Regula (EK) Nr. 2772/2000 (2000. gada 18. decembris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1964/82, kas nosaka īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanas nosacījumus noteiktiem atkaulotas liellopu gaļas izcirtņiem