Komission asetus (EY) N:o 2772/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1964/82 muuttamisesta