2002/956/ΔΕΥ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου προστασίας υψηλών προσώπων