2003/541/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2003, τροποποιητική των αποφάσεων 92/260/ΕΟΚ, 93/197/ΕΟΚ και 97/10/ΕΚ, όσον αφορά την προσωρινή εισδοχή και εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση απογραμμένων ίππων από Νότιο Αφρική (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1212]