Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.2541 — RWA/Verbund/JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)