ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0402/01 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Η πρώθηση της πώλησης προϊόντων διατροφής μέσω της προσθήκης υγιεινών ουσιών.