Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/964 του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2019, για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους, έπειτα από πρόταση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή