Δημοσίευση ουσιωδών στοιχείων αποφάσεων χορήγησης χρηματοδοτικής συνδρομής με βάση τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής, όπως ο κανονισμός αυτός τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1264/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1265/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999