Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1042/2001 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2001, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση