Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1363/2001 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1327/2001 για τον καθορισμό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιμοποιείται από τη χημική βιομηχανία