Υπόθεση C-131/03 P: Αίτηση αναιρέσεως των R.J. Reynolds Tobacco holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J.Reynolds Tobacco International Inc., και Japan Tobacco, Inc., κατά της από 15 Ιανουαρίου 2003 αποφάσεως του δεύτερου (διευρυμένου) τμήματος του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 και Τ-272/01, Philip Morris International, Inc., R.J.Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J.Reynols Tobacco Company, R.J. Reynold Tobacco International Inc. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υποστηριζόμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική Δημοκρατία, την Ιταλική Δημοκρατία, την Πορτογαλική Δημοκρατία, τη ヤημοκρατία της Φινλανδίας, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, την Ελληνική Δημοκρατία και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, που ασκήθηκε στις 25 Μαρτίου 2003