Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για τη συγκρότηση συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον χώρο εργασίας