Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 22/2000 της 25ης Φεβρουαρίου 2000 για την τροποποίηση του παραρτήματος XX (Περιβάλλον) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ