Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2371 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/486/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τη συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine)