2000/263/ΕΚ: Σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2000, για τροποποίηση της σύστασης 98/511/ΕΚ σχετικά με τη διασύνδεση σε ελευθερωμένη αγορά τηλεπικοινωνιών (Μέρος 1 - Τιμολόγηση της διασύνδεσης) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 651] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)