Εκτέλεση τακτικών αεροπορικών γραμμών — Η παρούσα προκήρυξη ακυρώνει και αντικαθιστά τη προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων S 29 της 9.2.2002, 21630-2002 — Προκήρυξη διαγωνισμού από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αρθ. 2408/92 του Συμβουλίου για την εκτέλεση τακτικής αεροπορικής γραμμής στο δρομολόγιο Ερφούρτη-Βρυξέλλες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)