Υπόθεση T-276/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2017 — Viridis Pharmaceutical κατά EUIPO — Hecht-Pharma (Boswelan) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία κηρύξεως εκπτώσεως — Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Boswelan — Κήρυξη της εκπτώσεως — Άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Έλλειψη ουσιαστικής χρήσεως του σήματος — Απουσία εύλογης αιτίας για τη μη χρήση]