/* */

Γραπτή ερώτηση E-9514/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Διάσωση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης των αυτοκινητοδρόμων στην Ισπανία