ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0683/02 υποβολή: Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Εμπόριο ΕΕ-Αλγερίας.