Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 210/2001 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2001, για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού και για καθορισμό του ποσού της προκαταβολής της ενίσχυσης