Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.2738 — GEES/Unison) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)