2001/314/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 2001, για την απογραφή του δυναμικού της αμπελουργικής παραγωγής που υποβλήθηκε από το Λουξεμβούργο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 1045]