Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 296/96 της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 1996 για τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη και για τη μηνιαία ανάληψη των δαπανών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του τμήματος Εγγυήσεων του ευρωπαϊκού γεωργικού ταμείου προσανατολισμού και εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)