Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/201 της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 2020 για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 541] (Τα κείμενα στη γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σουηδική και τσεχική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)