Υπόθεση C-648/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 — Δημοκρατία της Αυστρίας κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Άρθρο 273 ΣΛΕΕ — Διαφορά μεταξύ κρατών μελών υποβληθείσα στο Δικαστήριο δυνάμει συμβάσεως διαιτησίας — Φορολογία — Διμερής σύμβαση για την πρόληψη της διπλής φορολογήσεως — Φορολόγηση των τόκων από κινητές αξίες — Έννοια των «απαιτήσεων με συμμετοχή στα κέρδη»)